22 Şubat 2013 Cuma

Sosyal Bilgiler 5.Sınıf Test Soruları Sosyal Bilgiler 5.Sınıf Test Soruları tamamı >>


1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. oyun oynamak  sorumluluğu-muz
B. okula gitmek  hakkımız
C. okula gitmek  sorumluluğumuz
D. kütüphaneden yararlanmak  hakkımız

2. Haklar ve sorumluluklarla ilgili aşa-ğıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A. Çocukların pek çok hakları vardır, ama sorumlulukları yoktur.
B. Herkesin, kendi sorumluluklarını yerine getirmesi toplumda huzur-suzluklara yol açar.
C. Haklarımıza saygı gösterilmesini istiyorsak biz de başkalarının hak-larına saygı göstermeliyiz.
D. Hakkımızı kullanmak sorumlulu-ğumuzu yerine getirmekten daha önemlidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden biri olan Laiklik ilkesi’nin benimsenmesi ile ilgilidir?
A. Halifeliğin kaldırılması
B. Cumhuriyetin ilanı
C. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
D. Takvim, saat, ölçü ve tartılarda yenilikler yapılması

4. Yurdumuzun en büyük doğal tatlı su gölü hangisidir?
A. Van Gölü
B. Tuz Gölü
C. Atatürk Barajı
D. Beyşehir Gölü

5. Yurdumuzun fiziki haritasına baktığı-mızda hangi bölgemizin ortalama yüksekliğinin daha fazla olduğunu görürüz?
A. Marmara Bölgesi
B. Doğu Anadolu Bölgesi
C. İç Anadolu Bölgesi
D. Ege Bölgesi

6. Fiziki haritalardaki yeşil renk neyi ifade eder?
A. Ormanlarla kaplı bölgeleri
B. Kıyı ve iç kesimlerdeki yüksekliği fazla olmayan düzlükleri
C. Denizlerin en derin bölgelerini
D. Dağların orta yükseklikteki kısımla-rını

7. Bir bölgenin iklimi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmaz?
A. İnsanların günlük kıyafetleri
B. Bölgenin doğal bitki örtüsü
C. Bölgede bulunan madenler
D. Bölgede yapılacak tarım faaliyet-leri

8. Aşağıda verilen doğal veya kültürel varlıklardan hangisi İstanbul’da de-ğildir?
A. Boğaz Köprüsü
B. Kız Kulesi
C. Galata Kulesi
D. Peri Bacaları

9. Doğal bitki örtüsünü koruyup gelişti-rerek aşağıda verilen doğal afetler-den hangisini önleyemeyiz?
A. erozyon
B. heyelan
C. çığ
D. deprem

10. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuz-daki göçlerin en önemli nedenidir?
A. İş bulma ve daha refah bir hayat sürme.
B. Tarım alanında geçimin zorlaşma-sı.
C. Yaşanılan bölgenin iklim şartlarının kötü olması.
D. İnsanların şehirlerde yaşama iste-ği.

11. Aşağıdaki ürünlerden hangisi yur-dumuzda yalnız Doğu Karadeniz Bölgesinde yetişir?
A. fındık C. tütün
B. çay D. mısır

12. Adana ilimizde dokuma sanayinin gelişmesinin en önemli sebebi aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A. Denize yakın olması.
B. Bölgede pamuk ekiminin yaygın olması.
C. Şehirdeki sanayicilerin başka işleri bilmemesi.
D. Dokuma sanayinin diğer faaliyet-lerden daha fazla gelir getirmesi.

13. Doğu Anadolu Bölgesinde hayvancılığın yaygın olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi daha fazladır?
A. Arazinin tarıma elverişli olamayıp doğal meralar bakımından zen-gin olması.
B. Hayvanların diğer bölgelerimizin iklimine alışkın olmamaları.
C. Bölgede et ve süt ürünlerinin çok tüketilmesi.
D. Diğer bölgelerimize göre bu böl-gede hayvancılık yapmanın da-ha kolay olması.

14. En önemli geçim kaynağı balıkçılık olan bir yerleşim yerinin, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde olması ihtimali en yüksektir?
A. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
B. Doğu Anadolu Bölgesi
C. Karadeniz Bölgesi
D. İç Anadolu Bölgesi

15. Bir ülkede üretilen her türlü ürünün dış ülkelere satılmasına ne denir?
A. ithalat
B. alış veriş
C. ihracat
D. döviz

16. Aşağıdaki şehirlerimizde hangisinin en önemli geçim kaynakları tarım ve turizmdir?
A. Batman
B. Zonguldak
C. Kocaeli
D. Antalya

17. Tekerleğin icadı hangi alandaki en önemli buluşlardan biridir?
A. iletişim
B. ulaşım
C. sağlık
D. uzay yolculukları

18. Aşağıdakilerden hangisi bilim insa-nının özelliklerinden biri olamaz?
A. Sinirli olmak
B. Sabırlı olmak
C. Meraklı olmak
D. Araştırmacı olmak

19. Aşağıdaki bilim adamlarından han-gisi sağlık alanında buluş yapmıştır?
A. Marconi C. Pastör
B. Edison D. Newton

20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden biri değildir?
A. Yeşilay
B. Türk Eğitim Derneği
C. TEMA Vakfı
D. Tapu Sicil Müdürlüğü

21. Aşağıdakilerden hangisinin görevi, ülkemizin içeride ve dışarıda güvenliğini sağlamak, ülke bütünlüğünü tehdit eden tehlikelere karşı mücadele etmektir?
A. SAT Komandoları
B. Emniyet Müdürlüğü
C. NATO Barış Gücü
D. Türk Silahlı Kuvvetleri

22. İnsanlar neden sivil toplum örgütle-rinde gönüllü olarak faaliyet gösterirler?
A. Para kazanmak için.
B. Şöhret kazanmak için.
C. Belli bir konudaki sorunların çö-zümüne katkıda bulunmak için.
D. Boş zamanları çok olduğu için.

23. Sivil toplum örgütünde çalışanlar nasıl görevlendirilir?
A. Devlet tarafından görevlendirilir.
B. Gönüllü kişiler arasından ilgi ve yeteneklerine göre belirlenir.
C. Emekli olan insanlar görevlendirilir.
D. En çok bağış yapanlar arasından seçilir.

24. Halen yürürlükte olan Anayasamız hangi tarihte kabul edilmiştir?
A. 1982 C. 1960
B. 1921 D. 2002

www.sorubak.com

25. Toplum hayatını düzenleyen bir ta-kım yazılı ve yazısız kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi toplum ha-yatını düzenleyen yazılı kurallardan-dır?
A. gelenekler
B. görgü kuralları
C. yasalar
D. sofra kurallarıSosyal Bilgiler 5.Sınıf Test Soruları tamamı >>


 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder